Privacyverklaring

Praktijk Corinne Sprenger is gevestigd aan de Praktijk Groei, Burgemeester Fockstraat 57, 1054AW Amsterdam en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Corinne Sprenger kunt u bereiken onder 0626316289 of info@corinnesprenger.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Corinne Sprenger verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je jouw gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Zorgverzekeringsgegevens
 • Gezondheidsgegevens
Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens die wij verwerken

Van cliënten die bij ons in behandeling zijn of zijn geweest, verwerken wij de medische en overige gegevens zoals aan ons verstrekt via het intakeformulier en tijdens de consulten. Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging de BATC van toepassing op ons werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens vastleggen. Om die reden gaan we als volgt om met persoonsgegevens:

Dossierplicht

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

Beroepsgeheim Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) het gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@corinnesprenger.nl dan verwijderen we deze informatie.

Doelen waarvoor en grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken
Voor Corinne Sprenger als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van de complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

Bewaartermijn

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) zijn we als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden voor de volgende zaken:

 • Afhandelen van je betaling
 • Sturen van de nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan: Maken en plannen van afspraken voor consulten. Contact met je opnemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Identificatie wanneer je je gegevens wilt verwijderen of aanpassen
 • Vorderen van nakoming van een overeenkomst dan wel het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst
 • Voeren van rechtszaken
 • Als we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor onze belastinggegevens. Praktijk Corinne Sprenger neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.
Geautomatiseerde besluitvorming

Kies je ervoor bepaalde persoonsgegevens niet met ons te delen, dan kunnen we het gevraagde product of de gevraagde dienst niet aan je leveren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Corinne Sprenger gebruikt alleen functionele cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. Deze cookies zijn standaard en hiervoor is geen toestemming nodig. Via Mail Chimp sturen we je tips en nieuws (als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven). Je kunt je altijd op enig moment hiervoor uitschrijven. Onderaan elke mail vind je een link waarmee je je eenvoudig afmeldt.

Gegevens aan derden

Praktijk Corinne Sprenger verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en deelt deze uitsluitend als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Deze partijen mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken. Praktijk Corinne Sprenger blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij gaan hierbij uit van 20 jaar.

Beveiliging

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@corinnesprenger.nl.

Als je gegevens wilt inzien, laten aanpassen of verwijderen reageren wij zo snel mogelijk op je verzoek, altijd uiterlijk binnen een maand.
Om er zeker van te zijn dat zo’n verzoek ook echt door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@corinnesprenger.nl

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Corinne Sprenger en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander of een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij het KAB Die hebben een onafhankelijke geschillencommissie. Of je kunt terecht bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2-2-2022

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden Praktijk Corinne Sprenger 2010

Hoewel aan deze site uiterste zorg is besteed wat betreft tekst en vormgeving, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor onjuiste of onvolledige informatie.

Deze site geeft alleen informatie, geen advies. De therapeut/coach die op deze site staan, is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve toepassing van de op deze site geschreven informatie. Breng van elke therapie die u ondergaat, altijd uw huisarts of regulier therapeut daarvan op de hoogte.

De praktijk staat voor het leveren van complementaire zorg, dat wil zeggen aanvullende zorg en geen zorg die de reguliere geneeswijzen of therapeutische behandelingen op welke wijze dan ook zou willen of pogen buiten te sluiten.

De methoden waarmee wordt gewerkt staan bekend als zeer effectief en pijnloos voor het verhelpen van de meest uiteenlopende klachten en problemen. Het betekent niet dat alle klachten bij iedere cliënt verholpen kunnen worden of dat het in één sessie verholpen zal zijn. Gebruikelijk is dat zaken meerdere keren de aandacht nodig hebben en met een gemiddelde van 7 keer.

Het toepassen van de methoden door de cliënt of door mij is volledig voor verantwoordelijkheid van de cliënt. Ik ben niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ontstaan tijdens of na een sessie, training, cursus, lezing, workshop of coaching. Er wordt geen medisch advies gegeven. Iedere uiting op dit gebied dient te worden gezien als de persoonlijke mening van mijzelf. De cliënt is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid.

Besluiten met betrekking tot het al dan niet inwinnen van medisch advies, het volgen van een behandeling en of het innemen van medicijnen zijn dan ook altijd de volledige verantwoordelijkheid van de cliënt. De cliënt dient van te voren te melden als hij een psychiatrische aandoening heeft waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige reacties kunnen voorkomen. Behandeling van mensen met een dergelijke achtergrond vindt alleen plaats onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater.